Generelle avtalevilkår for prosjekteringstjenester fra
Mestergruppen Arkitekter AS

1. FORMÅL OG ANVENDELSE

1.1 Disse generelle avtalevilkårene («Vilkårene») regulerer kontraktsforholdet («Oppdraget») mellom en forbruker eller en profesjonell kunde («Oppdragsgiver») og Mestergruppen Arkitekter AS («MGA»), i fellesskap omtalt som «Partene».

1.2 Dersom Oppdragsgiver er en forbruker og tvingende lovgivning medfører at en bestemmelse i disse Vilkårene er ugyldig, ulovlig eller ikke håndhevbar, skal dette være uten betydning for de gjenværende bestemmelsene. Partene er enige om at en bestemmelse som kjennes ugyldig, ulovlig eller ikke håndhevbar skal tolkes eller revideres med tilbakevirkende kraft i tråd med intensjonen til den opprinnelige bestemmelsen og i den utstrekning det er tillatt etter gjeldende lov.

1.3 Eventuelle endringer av Vilkårene skal avtales skriftlig mellom Partene.

2. AVTALEDOKUMENTER

2.1 Med mindre annet er avtalt er følgende dokumenter ansett for å utgjøre Partenes avtale («Avtale»):

 1. Skriftlige endringsavtaler
 2. Ordrebekreftelse med vedlegg
 3. Tilbud med vedlegg
 4. Generelle avtalevilkår
 5. Oversikt over prosjekteringstjenester fra MGA med detaljert beskrivelse av de enkelte tjenestenes innhold som er tilgjengelig på MGA sin hjemmeside.
 6. Møtereferater eller annet skriftlig materiale som skriftlig bekreftet av Partene.
 7. NS 8401 for oppdrag til fastpris eller NS 8402 for oppdrag som honoreres etter medgått tid.

2.2 Ved motstrid mellom dokumentene i pkt. 2.1 gjelder de i ovennevnte rekkefølge.

2.3 Avtalen vil også kunne bestå av annen tilleggsdokumentasjon etter avtale mellom Partene, inkludert men ikke begrenset til:

 • Tegninger
 • Relevante reguleringsbestemmelser
 • Ramme- og igangsettingstillatelse
 • Dispensasjoner
 • Vedtekter
 • Uttalelser fra annen offentlig myndighet
 • Referat fra forhåndskonferanse
 • Referat/foto fra besøkt tomt/byggeplass
 • Relevant elektronisk kommunikasjon (E-post/SMS osv.) mellom Partene

2.4 Dersom tilleggsdokumentene i pkt. 2.3 strider mot hverandre skal yngre dokumenter gå foran eldre, likevel slik at avgjørelser og regler fra offentlige myndigheter gis forrang fremfor andre dokumenter.

3. OPPDRAGSGIVERS PLIKTER

3.1 Oppdragsgiver skal skriftlig underrette MGA om alle forhold som er relevant for inngivelse av tilbud, inngåelse av Avtalen eller som for øvrig danner grunnlaget for utførelsen av Oppdraget, og Oppdragsgiver skal gi MGA fullstendig og korrekt beskrivelse av Oppdraget.

3.2 Oppdragsgiver skal oppgi hvem som er hans representant og som kan forplikte Oppdragsgiver i forbindelse med Oppdraget.

3.3 Hvis Oppdragsgiver mener at det vil være nødvendig at MGA besøker tomt eller byggeplass før Oppdraget påbegynnes for å sikre riktige prosjekteringsforutsetninger, plikter han å opplyse om dette.

4. GENERELLE BESTILLINGSRUTINER

Forespørsel:

4.1 Ved forespørsel om tilbud kan Oppdragsgiver velge en av to kanaler:

 1. Benytte skjema for forespørsel om tilbud som ligger på MGA sin hjemmeside, vedlagt relevante opplysninger.
 2. Oversende forespørsel med relevante opplysninger til ordre@mgarkitekter.no.

4.2 MGA sine arkitekter vil i løpet av 2–3 virkedager svare på forespørselen med et tilbud. Tilbudet vil være gyldig i 30 dager.

Bestilling:

4.3 Ved bestilling av Oppdrag skal Oppdragsgiver sende inn:

 • Tilstrekkelig underlagsdokumentasjon for at MGA kan utføre Oppdraget. MGA forbeholder seg retten til å be om ytterligere informasjon dersom det anses nødvendig for å utføre Oppdraget.
 • Skjema for bestilling som ligger på MGA sin hjemmeside (basert på skjema for forespørsel), med siste versjon av relevante opplysninger. Skjemaet og opplysningene danner grunnlaget for prosjektering, salgskalkyler og mengdeberegninger.

4.4 Alt materiell skal sendes til ordre@mgarkitekter.no dersom ikke annet blir avtalt med MGA direkte.
Ordrebekreftelse:

4.5 Oppdragsgiver plikter å sikre at etterspurt dokumentasjon blir oversendt, at Oppdragets innhold tydeliggjøres, samt at ønskede leveringstider blir formidlet. Endringer i Oppdraget som Oppdragsgiver blir kjent med og som kan ha innvirkning på MGA sin leveranse må varsles uten ugrunnet opphold.

4.6 Oppnevnt prosjektleder hos MGA vil i løpet av 1–2 virkedager etter godtatt tilbud svare med en Ordrebekreftelse basert på tilbudet hvor prosjekteringsomfang, leveringstid og annen relevant informasjon for prosjektgjennomføringen blir entydig avtalt.

5. OPPDRAGETS OMFANG

5.1 Oppdragets omfang skal fremgå entydig av Oppdragsbekreftelsen med vedlegg. Det prosjekterte materiellet skal følge lover og forskrifter med særlig vekt på siste utgave av Teknisk forskrift (TEK).

5.2 Oversikt over prosjekteringstjenester fra MGA med detaljert beskrivelse av de enkelte tjenesters innhold finnes på MGA sin hjemmeside.

5.3 Alle tegninger skal ha et entydig tegningsnummer. Ved eventuell revisjon skal det benyttes revisjonsfelt med angivelse av revisjonsstatus, dato, og hva som er revidert. Ved revideringer skal det klart fremgå av de nye reviderte tegningene hva som er revidert, i eget anmerkningsfelt på tegning eller ved bruk av revisjonsbobler. I tillegg skal hvert Oppdrag ha en samlet tegningsliste.

5.4 Anmerkningsfelt på tegninger skal benyttes aktivt i lys av viktige opplysninger som har sammenheng med kalkyle, kontrakt, salgssituasjon eller overfor bygge myndighetene.

5.5 Arealer skal angis på samtlige 1:100 tegninger eller i eget oppsett. Arealer skal regnes ut etter NS 3940.

5.6 Energiberegninger skal baseres på opplysninger gitt av Oppdragsgiver. Det er Oppdragsgivers ansvar å oppgi korrekte tekniske data med tilsvarende korrekte u-verdi/lystransmisjon på vinduer og ønsket lekkasjetall som input til energiberegninger.

5.7 Dersom ansvarsrett(er) skal erklæres av MGA skal dette tydelig fremgå av Ordrebekreftelsen. MGA skal tidlig avklare hvilke ansvarsretter de kan/vil påta seg i det enkelte Oppdraget dersom dette bestilles av Oppdragsgiver.

6. FORBEHOLD

6.1 Hvis Oppdragsgiver ønsker å ta forbehold om at deler av Oppdraget ikke skal påbegynnes grunnet manglende igangsettingstillatelse, finansiering eller andre forbehold må dette avtales særskilt og skriftlig mellom Partene. Partene må i den forbindelse bli enige om en frist for hvor lenge forbeholdene skal gjelde. Ved utløpet av fristen kan MGA velge å si opp Avtalen med umiddelbar virkning. Partene kan også bli enige om å forlenge fristen. Oppdragsgiver skal uten ugrunnet opphold varsle skriftlig når grunnlaget for forbeholdene er bortfalt.

6.2 Dersom forbeholdene ikke bortfaller innen fristen og MGA sier opp Avtalen skal Oppdragsgiver betale MGA i tråd med reglene for avbestilling i pkt. 14.

7. ENDRINGER

7.1 Partene er enige om at endringsavtaler eller meldinger mv. etter at Avtalen er inngått kan gis ved elektronisk kommunikasjon.

7.2 MGA skal skriftlig klargjøre for Oppdragsgiver de kostnadsmessige og tidsmessige konsekvensene av de endringene eller tilleggsarbeidene Oppdragsgiver krever.

8. FREMDRIFT

8.1 Partene er ansvarlige for at omforent fremdriftsplan utvikles i de tilfeller en av partene uttrykker ønske om at en slik fremdriftsplan blir utarbeidet. Uten fremdriftsplan vil eventuelle andre avtalte tidspunkter gjelde som dokumentasjon på leveransefrister og MGA skal etterstrebe og levere prosjekteringsgrunnlaget som er etterspurt uten unødvendige forsinkelser.

9. VEDERLAG

9.1 MGA sine prosjekteringstjenester prises med fastpris eller etter medgått tid henhold til Ordrebekreftelsen og den til enhver tid gjeldende prislisten som finnes på MGA sin hjemmeside. Prisopplysninger, budsjettpris eller lignende er ikke bindende som fastpris.

9.3 Kostnader for reise i forbindelse med prosjektgjennomføring skal dekkes av oppdragsgiver. MGA skal avklare behov, omfang og hensikt med reisen med oppdragsgiver i forkant.

9.4 Ved oppfølging av ansvarsretter kan MGA kreve reise dekket for å sikre at Oppdraget gjennomføres forsvarlig. Oppdragsgiver skal informeres på forhånd om hvorfor reisen anses som nødvendig.

10. PRISENDRING

10.1 Oppdrag som utføres av MGA seks måneder etter dato for Ordrebekreftelsen vil bli indeksregulert ved bruk av Statistisk sentralbyrås indeks for «Arkitekttjenester» fra denne måneden og fram til hver delleveranse/fakturatidspunkt.

10.2 De avtalte prisene er eksklusive eventuell merverdiavgift, eller annen skatt eller avgift, og slike blir debitert Oppdragsgiver i tillegg dersom offentlige myndigheter i løpet av oppdragsperioden avgiftsbelegger ytelser som ved Avtalens inngåelse er avgiftsfrie.

10.3 For oppdrag som honoreres etter medgått tid kan prisene endres i den utstrekning reglene for offentlige avgifter endres med virkning for MGA sitt vederlag eller kostnader.

11. BETALINGSBETINGELSER

11.1 Oppdragsgiver skal betale innen 20 kalenderdager etter mottatt faktura.

11.2 Når det er avtalt delleveranser kan MGA sende faktura etter hver leveranse, hvis ikke annet er avtalt.

11.3 Spesifiserte timelister vil bli utarbeidet dersom Partene har avtalt at Oppdraget skal gjennomføres etter medgått tid.

12. FORSIKRING

12.1 MGA sin ansvarsforsikring tilfredsstiller kravene til ansvarsforsikring i Norsk Standard (NS8401/NS8402).

13. ANSVAR

13.1 Alle reklamasjoner fra Oppdragsgiver skal meddeles MGA straks etter at grunnlaget for kravet ble synlig eller burde blitt synlig for Oppdragsgiver.

13.2 MGA sitt ansvar for skjulte feil er i ethvert tilfelle begrenset til skjulte feil eller omstendigheter som oppdages og påpekes for MGA innen seks måneder etter at Oppdraget er avsluttet resp., for Oppdrag som pågår lengre enn ett år, etter at berørt del av tjenesten er utført.

13.3 MGA er ikke ansvarlig for indirekte skade som for eksempel uteblitt gevinst eller besparelse, produksjonsbortfall, tap av data, tredjemannsskader følgeskader, tap av inntekter, goodwill, oppdrag eller muligheter som Oppdragsgiver påføres, uansett grunn.

13.4 MGA sitt ansvar omfatter ikke skade som kan henføres til Oppdragsgiver, for eksempel mangelfull eller ufullstendig beskrivelse av Oppdraget eller feil eller mangler i materiell, tjenesteytelser eller opplysninger som tilveiebringes av Oppdragsgiver.

13.5 MGA sitt sammenlagte ansvar under Avtalen er begrenset til et beløp (ekskl. MVA) tilsvarende 1) avtalt fastpris dersom Partene har avtalt fastpris eller 2) vederlaget som Oppdragsgiver er fakturert de siste 12 månedene før reklamasjonsdato dersom Oppdraget gjennomføres etter medgått tid. Dersom Oppdraget ikke har løpt i 12 måneder før reklamasjonsdato, er samlet erstatningsbeløp Oppdragsgiver kan kreve begrenset til et beløp som tilsvarer det beløp Oppdragsgiver allerede er fakturert for. Prisavslag og eventuelt avtalt dagmulkt kommer til fradrag i eventuell erstatning for samme forsinkelse/mangel.

14. AVBESTILLING

14.1 Oppdragsgiver kan avbestille Oppdraget med 10 dagers skriftlig varsel. Dersom Oppdragsgiver avbestiller Oppdraget skal han betale for:

 1. Alle timer som er påløpt forut for avbestillingen
 2. Materiell som er utført forut for avbestillingen.
 3. Omdisponeringskostnader etter NS8401/NS8402 pkt. 16.
 4. Andre direkte kostnader som MGA påføres som følge av avbestillingen.
 5. Et avbestillingsgebyr på 10 prosent av gjenstående honorar dersom Partene har avtalt fastpris.

15. GARANTI FOR DEKNING AV MERKOSTNADER FOR FEIL I MENGDEBEREGNINGER FRA MG-ARKITEKTER

15.1 Ved dokumentert feil fra MGA som overstiger fem prosent av total varekostnad i en gitt mengdeberegning, dekker MGA «mer-varekostnad» for Oppdragsgiver som et resultat av feilen i mengdeberegningen, begrenset oppad til NOK 200.000, -.

15.2 Garantien gjelder ikke indirekte tap, kostnader knyttet til økt timeforbruk, kostnader påført tredjepart og kostnader for forsinkelser som følge av feilen.

16. IMMATERIELLE RETTIGHETER

16.1 MGA har eiendomsrett til metoder, systemer, programmer, dokumentasjon og tilsvarende materiell, inkl. eventuelle endringer i løpet av Oppdraget Materiellet kan bare benyttes av Oppdragsgiver i forbindelse med det konkrete prosjektet som Oppdraget gjelder, med mindre annet er skriftlig avtalt.

16.2 Alle tegninger, beregninger, elektroniske filer og andre dokumenter som utvikles innenfor Oppdraget er MGA sin eiendom, og skal ikke mangfoldiggjøres eller benyttes til formål som ikke er forbundet med Oppdraget. Oppdragsgiver har ikke adgang til videresalg av tegninger til tredjepart.

16.3 Partene kan utnytte generell kunnskap (know-how) som ikke er taushetsbelagt og som de har tilegnet seg i forbindelse med Oppdraget.

17. OPPHØR AV AVTALEN

17.1 Avtalens ordinære opphør har ingen innvirkning på andre avtaler mellom Partene. Ved opphør av Avtalen har ingen av Partene krav på erstatning, vederlag eller kompensasjon overfor den andre parten med mindre vedkommende part har misligholdt Avtalen.

18. TVISTER

18.1 Partenes rettigheter og plikter etter denne Avtalen bestemmes i sin helhet av norsk rett.

18.2 Eventuelle tvister mellom Partene skal søkes løst i minnelighet. Tvister som ikke avgjøres ved forhandlinger, skal forsøkes løst gjennom mekling, før saken eventuelt bringes inn for tvistenemnd, voldgift eller de ordinære domstoler. Den Norske Advokatforeningens regler for mekling ved advokat skal da få anvendelse.

18.3 Dersom en tvist ikke blir løst ved forhandlinger eller mekling, kan hver av Partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning ved norske domstoler. Dersom Oppdragsgiver ønsker å bringe tvisten inn for domstol plikter Oppdragsgiver først å varsle MGA om dette. Varslet skal tilfredsstille kravene etter tvisteloven § 5-2 og MGA skal gis minst to uker til å vurdere varselet. Partene er enige om at MGA sitt hjemting er verneting, men MGA gis rett til å beslutte at tvisten skal avgjøres ved Oslo tingrett eller ved voldgift.

18.4 MGA er tilsluttet slik tvistenemnd som er omhandlet i Bustadoppføringslova § 64 tredje ledd. Dersom Oppdragsgiver er en forbruker er Partene enige om at eventuell tvist skal behandles der.